תנאי שימוש

אתר m12.co.il הוא בלוג עצמאי העוסק בנושאי אקטואליה, תרבות, ספורט, חברה, טכנולוגיה ועוד.

השימוש באתר הינו בכפוף לכתוב בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש"), שבעמוד זה, ומעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעל האתר.

קניין רוחני

בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו ובתכניו.

בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך שלא יהיו טעויות באתר.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים באתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל השירות.

באתר מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ביקור באתרים אלה. בנוסף, בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים.

פרסומות

בעל האתר יכול להציב בדפי האתר פרסומות של גורם שלישי.

כל הפרסומות המופיעות באתר, מוצגות בו בתום לב על ידי בעל השירות, בהסתמך על הגורם המפרסם ובלא שנבדקו מראש.

בעל האתר אינו אוסף פרטי מידע אישיים על משתמשי האתר, אך מפרסם צד שלישי או שותף עסקי של בעל האתר יוכלו לשתול קוקיז (cookies) ייחודית בדפדפן המשתמש, לשיפור חוויית השימוש למשתמש. ניתן למחוק את הקוקיז בכל עת בהגדרות הדפדפן של המשתמש.

לאחר הלחיצה על פרסומות המופיעות באתר, או על אישור קבלת התראות דפדפן (עדכונים), עשויים המשתמשים לעבור לאתרים חיצוניים או לקבל הצעות למעבר לאתרים אחרים. בעל האתר אינו אחראי לאתרים אלה, לתכניהם ולהצעות השיווקיות המופיעות בהם.

כל אדם הבוחר להשתמש באתר זה, או לקבל התראות דפדפן, מאשר בכך כי ידוע לו שלבעל האתר אין כל שליטה בתכנים הפרסומיים המופיעים באתר ובהתראות הדפדפן.

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת לא תעלה על שווי של 650 ש"ח.

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.